Yttrande mål 5482-16 ”Bosättning av nyanlända” | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Yttrande mål 5482-16 ”Bosättning av nyanlända”

Trelleborg 2016-07-19

Förvaltningsrätten i Malmö

Box 4522

203 20 Malmö

Mål nr. 5482-16
Domare 107

Yttrande Mål nr 5482-16

Jag har givits möjlighet att yttra mig över Trelleborgs kommuns svar på min överklagan i mål nr. 5482-16.

Trelleborgs kommun anför i sak inget som talar emot min överklagan. Tvärt om.

Trelleborgs kommun skriver i sitt svar:
”Likställighetsprincipen innebär att alla kommunmedlemmar ska behandlas lika om det inte finns sakliga och objektiva skäl för annat. Mot bakgrund av kommunens långtgående skyldigheter att ta emot nyanlända för bosättning, finns det enligt kommunens uppfattning sakliga och objektiva skäl för att särbehandla den grupp av personer som omfattas av bosättningslagen.”

Ovanstående svar innehåller de mest motsägelsefulla meningar jag någonsin har läst. I mening ett berättar Trelleborgs kommun att alla kommunmedlemmar ska behandlas lika. I mening två berättar Trelleborgs kommun att kommunmedlemmar inte ska behandlas lika, tvärt om ska de särbehandlas enbart beroende på vilken nationalitet kommunmedlemmarna har.

Låt mig exemplifiera hur detta kommer att slå olika och hur beslutet gör att alla kommunmedlemmar inte kommer att behandlas lika så som kommunallagen 2 kap 2 § säger att de ska behandlas:

I kommunen finns det två kommunmedlemmar som har exakt samma livssituation och förutsättningar. Vi kallar medlemmarna för person 1 samt person 2. Gemensamt för båda personerna är att de är 25 år gamla, de har svårt att få tag på en bostad eftersom ingen av dem har en fast inkomst.
Det som skiljer kommunmedlemmarna åt är att person 1 är svensk medborgare och har stått i bostadskö i 5 år. Person 2 är nyanländ och har aldrig stått i någon bostadskö.

Om Trelleborgs kommuns beslut vinner laga kraft kommer kommunmedlemmarna i ovanstående scenario inte att behandlas lika. Person 1 kommer fortsättningsvis att stå utan bostad. För person 2 kommer Trelleborgs kommun att gå i borgen för en bostad, dvs. garantera hyresvärden att hyran blir betald och person 2 kommer att få en bostad direkt.
Det kan knappast anses som ett sakligt eller objektivt skäl att behandla kommunmedlemmar olika enbart beroende på deras nationalitet!

Jag vidhåller min överklagan och mitt yrkande, att Förvaltningsrätten upphäver Trelleborgs kommunfullmäktiges beslut 2016-04-25 §77 ”Bosättning av nyanlända”.

Per Klarberg