Yttrande gällande: PLANPROGRAM ÖSTRA INFARTEN, ÖSTRA HAMNINFARTEN | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Yttrande gällande: PLANPROGRAM ÖSTRA INFARTEN, ÖSTRA HAMNINFARTEN

För att Trelleborg skall få ett fungerande trafikflöde i stadens centrala delar, måste delarna Hesekillegatan – Östra infarten och Östervångsvägen – Östra infarten tas med i planprogrammet.

Anledningen till detta är att, för att kunna minska trafikflödet på Hedvägen och de centrala delarna i Trelleborg måste trafikanterna få möjligheten att nå Östra infarten så fort som möjligt, i stället för att åka ner mot centrala delarna, Hamngatan och Strandgatan, för att ta sig ut eller in i staden.

Vidare skulle det underlätta för de utryckningsfordon, som skall till och från de östra centrala delarna. Detta är av yttersta vikt när Trygghetens hus färdigställs.

I det fall Östervångsvägen, i planeringen, skall passera under järnvägen, bör också en provisorisk anslutning till Östra infarten tas med i planerna, då det är ovisst när en järnvägsbro kommer att färdigställas.

Planerad anslutning till Hesekillegatan genom Kyrkoköpinge by är inte lämpad för tyngre och skrymmande fordon             och bör därför läggas väster om ”Länkarnas hus ”där också en infart till fjärrvärmeverket bör ingå i planerna. Detta skulle innebära att tung trafik till fjärrvärmeverket inte skulle behöva passera flera bostadsområden.

Sverigedemokraterna vill att dessa delar skall ingå i planarbetet, för att möjliggöra att en fullt fungerande ringväg kommer till stånd snarast möjligt.

För Sverigedemokraterna

Trelleborg 2018-08-10

Ken Karlsson

Bengt Andersson