Yrkande -Bullerkarta omfattande allt buller från vindkraftverk | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Yrkande -Bullerkarta omfattande allt buller från vindkraftverk

Kommunfullmäktige 2013-11-25  § 196 Medborgarförslag – Bullerkarta omfattande allt buller från vindkraftverk.  Förslag till beslut:  Kommunfullmäktige beslutar att besvara medborgarförslaget med att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att upprätta en vindkraftskarta för kommunens hemsida där buller och skuggningseffekter av vindkraftverk anges och att denna uppdateras när en ny anmälan eller ansökan kommer in, samt att inga bygglov beviljas innan ovanstående karta finns tillgänglig för kommuninvånarna.  Jan Larsson Sverigedemokraterna