Fö | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Förslag till lösning av Trelleborgs logistikproblem, vad gäller :
a. Pågatågstrafiken.
b. Ringvägen.
c. Ombyggnad av E6 / E22 an.

a. Pågatågstrafiken.

Lägg dubbla spår mellan Vemmerlöv och f.d. centralstationen.
Använd den gamla stationsbyggnaden (7), som ändhållplats.
Skapa ett res-centrum norr om centralstationen.
Bygg ett pendlargarage, nordost om stationsbyggnaden, där det idag ligger byggnader och asfaltplan.
Flytta busshållplatsen, som idag ligger norr om stadsparken, ner till f.d. centralstationen med placering norr om stationsbyggnaden.
Lämpligen bör även Taxi placeras i närheten.
Lägg en pågatågshållplats (6), nordost om Knäckekärr, söder om Nytorp, med pendlarparkering, både norr och söder om järnvägen.
Bygg av-och påfart från ringvägen till pågatågshållplatsen.

b. Ringvägen.

Ringvägen skall vara motortrafikled, typ 2+1 väg, med mittelvire.
Österifrån börjas med en cirkulationsplats (5) i korsningen väg 9 och vägen som leder till Dalabadet i söder och industriområde Nio E mot norr.
Led vägen norrut till vägen mellan Trelleborg och Dalköpinge, här placeras en cirkulationsplats (4). Vidare söder om Mellanköpinge, parallellt med järnvägen, fram till vägen mellan Kyrkoköpinge och Gylle, här anlägges en planfri korsning med med av-och påfarter.
Vidare går ringvägen nordväst parallellt med järnvägen, fram till den föreslagna pågatågsstationen, här göres av-och påfarter, och vidare fram till en cirkulationsplats (3), där järnvägen korsar väg 108.
Cirkulationsplatsen (3) placeras under järnvägen, med förgreningar till väg 108 i norr och söder.
Efter cirkulationsplatsen (3) går ringvägen rakt mot väster, norr om Rämpegården mellan gravhögarna söder om Björnshög norr om Tågarp,

Sid. 2/3
passerar norr om V Tommarp. Vägen mellan V Tommarp och Hammarlöv passeras med en planfri korsning.
Ringvägen går vidare västerut fram till en cirkulationsplats (2) vid korsningen, Snarringe och vägen mellan V Tommarp och Skegrie.
Efter cirkulationsplatsen (2) går ringvägen norr om Dalhem och söder om Gränsbro fram till en planfri korsning (1) med av-och påfarter till väg E6 / E22, söder om Skegrie- dösen.
Nordväster om den planfria korsningen (1) görs en ny väg fram till vägen mellan Skegrie och Räng, med anslutning ca. 200 meter öster om Assartorp. Befintlig väg mot Skegrie tages bort.
Vid dragning av motorvägen norrut mot Malmö, skall båda motorvägsbanorna dragas väster om stendösen, som ligger sydväst om Skegrie kyrka.

c. Ombyggnad av E6 / E22.

Travemünde-allén breddas och fortsätter med sin sträckning västerut förbi nuvarande trafikljuskorset, söder om Slussgatan där vägen leder ner till Fiskehamnen och Bilimporten, fram parallellt norr om Sideline och Maxi, med anslutning till nuvarande väg 9, 200 meter innan västra korset, som bygges om till cirkulationsplats (9). Vägen kan lämpligen läggas 1 meter under nuvarande marknivå.
Den befintliga vägen, öster om anslutningen in mot centrum, tages bort fram till Östersjögatan, Östersjögatans södra del göres till vändplats.
Väg 108 och Strandgatans västra förlängning, väg 9, kopplas till Travemünde-allén med en cirkulationsplats (8), i höjd med Östersjögatan.
Efter västra cirkulationsplatsen (9), fortsätter väg E6 / E22 som motortrafikled, med 2 vägbanor i båda riktningarna, med avskiljarvire mellan väghalvorna.
Motortrafikleden fortsätter mot Malmö med två filer, fram till en ny planfri korsning (10), med av-och påfarter till Skåre och Hedvägens förlängning, där idag transformator och f.d Maglarps-bullen är belägen.
Den nya korsningen består av ny väg från Skåre med dragning från Sjöhult söder om Maglarps nya kyrka ( rivningsaktuell ) och fram till korsningen vid f.d. Maglarpsbullen.
Den gamla vägen från Skåre stoppas vid södra Albäck och göres till vändplats.
Efter korsningen med E6 / E22, går den nya vägen från Skåre österut med anslutning till Hedvägens förlängning norr om Pergo.

Sid 3/3
Vid cirkulationsplatsen (12), sydväst om Prästahejdan, göres en koppling med Tommarpsvägen norr om Optimera. Tommarpsvägens anslutning till Hedvägen stoppas och göres till vändplats.
Efter den planfria korsningen (10) vid f.d. Maglarps-bullen fortsätter E6 / E22 norrut för att anslutas till ringvägen med den planfria korsningen (1) söder om Skegrie. Efter den planfria korsningen (1) fortsätter E6 / E22 som motorväg mot Malmö.
Sydost om den planfria korsningen (1), söder om Skegrie, bör truck-center (11) anläggas, truck-centrat skall ha s.k. Tysklandskvalitet.

Till förslaget bör en speciell utredning göras för dragning av gång-cykel-moped (GCM)-vägar.

______________________________________________________________________________________________

Trelleborg 2007-01-09.

Motion till Trelleborgs kommunfullmäktige

Angående kommunpolitikernas arvoden och ersättningar.

På grund av arvodesnämndens tillvägagångssätt, i samband med bestämmelser om arvoden och ersättningar till kommunpolitikerna, vill jag härmed föreslå följande:
Det är direkt olämpligt att politiker skall fatta beslut om sina egna arvoden, det visar det senast lagda arvodesförslaget.
Hälften av de representerade arvodesledamöterna var i jävsituation.
Därför föreslår vi att arvodesnämnden inte skall bestå av invalda politiker, utan den skall bestå av särskilt utvalda politiskt oberoende ledamöter.

Förslagsvis skall den politiskt oberoende arvodesnämnden bestå av representanter från kommunen, privata sektorn och fackliga representanter. Dessa kan på ett helt annat sätt bedöma rimligheten på nivåerna för de förtroendevalda kommunpolitikerna.
Lämpligt är att även utforma en kravprofil för tjänster som skall tillträdas av politiker med ledande uppdrag.
För att ta fram ett förslag till utformning av en oberoende arvodesberedning, föreslås:
att omgående tillsätta en grupp, som tar fram en lämplig sammansättning av en politiskt oberoende arvodesberedningsgrupp.
Mot bakgrund av ovanstående, yrkar jag att motionen bifalles.

Leif Roos
Ledamot i kommunfullmäktige samt arvodesberedningsgruppen för Sverigedemokraterna i Trelleborg.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.