Trelleborg 2008-05-18 | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Trelleborg 2008-05-18

Trelleborg 2008-05-18

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Ulf Bingsgård

Problemet med förorenat lakvatten från gamla soptippen i Trelleborg

Förorenat lakvatten läcker från den gamla soptippen och rinner genom kommunens rörsystem orenat ut i Östersjön. Närliggande tomtmark har skadats genom att förorenat vatten trängt in och dödat växter. Detta är en viktig fråga, inte bara för de närboende utan för hela Trelleborg. Detta till trots vägrar kommunledningen att föra upp frågan på den politiska dagordningen. Man väljer att ”lägga locket på”. Ledande moderata politiker går i spetsen för att riskera trelleborgarnas hälsa genom att bagatellisera händelsen.
I november 2007 lämnade undertecknad in en skrivelse till kommunstyrelsen med begäran om att ärendet, på förekommen anledning, skulle flyttas från tekniska nämnden till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen avslog begäran med motiveringen att ansvaret åvilar tekniska nämnden, och att kommunstyrelsen inte finner skäl att ta över ansvaret för ärendet. Trots det togs ärendet inte upp i tekniska nämnden. Tekniska förvaltningen har nu lämnat ett förslag på åtgärder, som för det första är helt otillräckliga, och för det andra inte har varit utsatt för någon politisk behandling eller något beslut.
Det är du, Ulf Bingsgård, och ditt parti (moderaterna) som har initiativet under denna mandatperiod. Du är inte lastgammal och borde därför ha förståelse för vikten av att denna typ av frågor får en framskjuten plats i kommunens politiska och praktiska hantering. Det är du som i praktiken kan avgöra om frågan skall få en ansvarsfull behandling eller det är ”locket på” som gäller. Det är du som måste verka för att hjälpa oss i våra strävanden att ge de drabbade en rättvis behandling och en någorlunda säker framtid.
Eftersom det dessutom finns EU-bidrag att hämta vid denna typ av sanering kommer det inte att kosta kommunen några stora summor att genomföra vettiga åtgärder.

Mina frågor till dig är:

• Har du för avsikt att verka för att ett politiskt beslut kommer till stånd ang. åtgärdsförslag för den gamla soptippen?

• Om svaret är Ja. Tycker du fortfarande att det är lämpligt att beslutet fattas i tekniska nämnden, där alliansen har egen majoritet, eller vill du föra ärendet till kommunfullmäktige?

• Om svaret på första frågan är Nej. Det politiska ansvaret faller då på dig personligen. Är du beredd att rakt och tveklöst deklarera att du tar det politiska ansvaret i frågan?

______________________________________________
Jan Larsson
Ledamot för Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige

Klicka här för att se interpellationen i sin helhet

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.