Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar i Trelleborgs kommun | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar i Trelleborgs kommun

Reservation

Sverigedemokraterna reserverar sig mot Trelleborgs kommunfullmäktiges beslut den 22 december 2008, att under punkten ”Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar i Trelleborgs kommun” införa särtaxa för vissa fastigheter.

Beslutet har tagits utan hänsyn till de extrakostnader som drabbar fastigheter utanför centralorten i form av kostnader för etablering av dagvattensystem. Allt framtida underhåll bekostas också av fastighetsägaren. Inom centralorten bekostas dagvattenverksamheten av kommunen.

Beslutet strider mot kommunens policy om en levande landsbygd.

Beslutet omöjliggör i praktiken en vidare utbyggnad av VA-nätet, eftersom fastighetsägare av naturliga skäl inte vill bli utnyttjade genom att betala dels hela avgiften på egen dagvattenledning, dels vara med att finansiera dagvattenledningarna inom centralorten, och dessutom betala ytterligare särtaxa.

Därmed strider beslutet också mot miljöbalkens skrivning att kommunen skall prioritera det bästa alternativet sett ur miljöperspektivet.

Beslutet är orättvist och diskriminerande, och förmodligen också olagligt, dels för att inte hela kostnadsbilden beaktats, och dels på grund av miljöbalkens skrivning.

Trelleborg 2008-12-23

————————-
Jan Larsson
Sverigedemokraterna

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.