Skriftliga reservationer kommunfullmäktige 09-09-21 | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Skriftliga reservationer kommunfullmäktige 09-09-21

Reservation 5 §
Beslutsorgan för tillstyrkande av tillstånd för uppförande av vindkraftanläggning.

Sverigedemokraterna föreslog att ge kommunfullmäktige, i stället för kommunstyrelsen, i uppdrag, efter inhämtande av yttrande från byggnadsnämnden och miljönämnden – samt beredning av kommunstyrelsen, att fatta beslut i frågor om tillstyrkan av tillstånd för vindkraft enl 16 kap. 4 § miljöbalken.

Sverigedemokraternas ändringsyrkande föll inte 7-klövern (alliansen + s) i smaken.

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande. Nu kan minoriteten fatta beslut i frågor om tillstyrkan av tillstånd för vindkraft, i stället för det folkvalda kommunfullmäktige, och ur demokratisk synvinkel är detta inte alls bra.

Reservation 6 §
Beslutsorgan för dispens från strandskydd

Sverigedemokraterna föreslog att ge kommunfullmäktige, i stället för kommunstyrelsen, i uppdrag, efter inhämtande av yttrande från byggnadsnämnden och miljönämnden – samt beredning av kommunstyrelsen, att fatta beslut i i ärenden om dispens från strandskyddet enligt 7 kap. 15, 18 b och 18 c §§ miljöbalken.

Sverigedemokraternas ändringsyrkande föll inte 7-klövern (alliansen + s) i smaken.

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande. Nu kan minoriteten fatta beslut i ärenden om dispens från strandskyddet, i stället för det folkvalda kommunfullmäktige, och ur demokratisk synvinkel är detta inte alls bra.

Reservation 8 §
Överföring av introduktionsverksamheten beträffande nyanlända flyktingar m fl till kommunstyrelsens arbetsmarknadsenhet samt införande av introduktionsersättning.

Rapporter gör gällande att det statliga bidraget till kommunernas integrationsmottagning inte är tillräckligt. Invandringen innebär dock inte bara ekonomiska bekymmer för kommunerna. Segregration, kulturkrockar, drogmissbruk och ökad brottslighet är andra följder.

För att öka transparensen i den förda politiken ville Sverigedemokraterna att Trelleborgs kommun årligen skulle upprätta ett mångkulturellt bokslut, där invandrings- och intergrationspolitikens konsekvenser för kommunens ekonomi, verksamhet och trygghet belyses.

Sverigedemokraterna föreslog ett tilläggsyrkande, en fjärde -att sats, att kommunfullmäktige även skulle besluta:

-att kommunen årligen ska upprätta mångkulturellt bokslut, där invandrings- och integrationspolitikens konsekvenser för kommunens ekonomi, verksamhet och trygghet belyses.

Sverigedemokraternas tilläggsyrkande föll inte 7-klövern (alliansen + s) i smaken.

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande, eftersom vi anser att konsekvenserna samt kostnaderna av det mångkulturella experimentet skall redovisas för medborgarna.

Reservation 11 §
Medborgarförslag 2008:60 – Bygg en laglig racerbana till motorintresserade ungdomar

Sverigedemokraterna föreslog kommunfullmäktige bifalla medborgarförslaget med följande att sats:

-att kommunfullmäktige ger fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att hitta lämplig mark samt att kontakta klubbar för att utröna om intresse finns för en motorsportanläggning. Vidare att fritidsförvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheterna till alternativ finansiering.

Sverigedemokraternas bifallsyrkande föll inte 7-klövern (alliansen + s) i smaken.

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Reservation 16 §
Motion 2008:25 – Införande av volontärförmedling

Vård- och omsorgsnämnden skriver i sitt yttrande till kf ”att inom ramen för vård och omsorg om äldre, tillskapa ytterligare en ny verksamhet bedöms mot bakgrund av ovanstående inte motiverat. Nämndens ekonomi är dessutom redan ansträngd och uppstart av nya verksamheter genererar alltid merkostnader för administration, lokaler mm.”

7-klövern i kommunfullmäktige förstod med andra ord inte vad ordet ”volontär” betyder eftersom man avslog Sverigedemokraternas motion. En volontär är en person som erbjuder sina tjänster frivilligt och utan att kräva någon betalning, oftast organiserat genom en frivilligorganisation. Dvs. administrationen som voms beklagar sig över sköts av en volontär dvs. gratis, lokalen kan vara hemma hos en volontär, dvs gratis.

Sverigedemokraternas bifallsyrkande föll inte 7-klövern (alliansen + s) i smaken. Det nytänkande som Trelleborgsalliansen gick till val på verkar som bortblåst.

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande, dvs. bifall till motionen

Reservation 17 §
Motion 2008:28 – Säg upp avtalet om Salamaten

Sverigedemokraterna anser att det är en mänsklig rättighet att våra äldre varje dag skall få äta sig mätta på god mat, lagad med omsorg och nära dem som skall äta den. Det gagnar både vår hälsa och miljö om vi tillsammans kunde bryta trenden mot industrimat inom storhushåll och i livsmedelsbutiker.

Minst 65 000 åldringar svälter i Sverige. Ytterligare 130 000 gamla är i riskzonen för undernäring. Sedan Spi:s hjärtefråga om leverans av Salamat till kommunens äldre drevs igenom, med socialdemokraternas hjälp, har våra farhågor angående maten tyvärr besannats. I Trelleborgs kommun har fler än hälften av brukarna tackat nej till den hemska Salamaten, den mat som Trelleborgs kommun tillhandahåller. Vad dessa äter istället finns det ingen undersökning om, men man kan befara att de sämst lottade, sjukaste och äldsta inte har möjlighet att tacka nej till Salamaten. Salamaten ger dessutom inte ett fullt näringsriktig. Brukarna måste dricka1 glas mjölk, äta två bredda smörgåsar med smör, äta 50g grönsallad samt lite rivna morötter för att få en näringsriktig kost. Hur många procent av brukarna som äter samt dricker detta till varje portion finns ingen statistik på, men med största sanolikhet ligger brukarna i farozonen för undernäring, detta tack vare att SPI samt socialdemokraterna var så pådrivande i frågan om att införa Salamaten.

Många brukare känner sig dessutom väldigt ensamma efter salamatens införande. Innan införandet fick de nylagad varm och god mat hemlevererad varje dag samt en daglig och mänsklig kontakt. Idag kommer ett bud med sju plastförpackningar vacumförpackad salamat en dag/vecka.

Sverigedemokraternas motion om att säga upp avtalet om Salamaten föll dock inte övriga partier i smaken. En del fegade ur och deltog ej i beslutet. SPI yrkade helhjärtat avslag på motionen och röstade avslag, liksom övriga partier som deltog i belsutet.

Våra äldre har genom sitt arbete röjt vägen för den standard som åtnjuts av andra grupper i dagens samhälle. Många pensionärer har en usel pension. Nu förväntas de även acceptera en usel mat.Det borde finnas en yttre skamgräns för hur vi får behandla våra gamla och av denna anledning reserverar Sverigedemokraterna sig mot beslutet att inte säga upp avtalet om Salamaten.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.