SD överklagar Arbetsmarknadsnämndens beslut att teckna avtal med Migrationsverket | Sverigedemokraterna i Trelleborg

SD överklagar Arbetsmarknadsnämndens beslut att teckna avtal med Migrationsverket

Trelleborg 2011-11-22

Förvaltningsrätten

Box 4522

203 20 Malmö

 

Kommunalbesvär

 

Arbetsmarknadsnämnden i Trelleborgs kommun bryter mot kommunallagen!

I Trelleborgs kommuns verksamhetsplaner för åren 2012-2014 (se bil. 1), Verksamhetsplan Arbetsmarknadsnämnden sid 65-70, under ”Verksamheten 2012”, längst ned på sid 67 samt överst sid 68, skriver Arbetsmarknadsnämnden ”Verksamheten kan också komma att behöva planera för mottagande av flyktingar eftersom ett eventuellt avtalstecknande med Migrationsverket ligger som ett ärende för behandling av kommunfullmäktige under hösten 2011”.
Ovanstående text är inget att orda om, det överensstämmer med kommunallagen, ett sådant beslut får enligt kommunallagen endast tas av Kommunfullmäktige och jag refererar till ert tidigare mål nr. 4132-10

Den 31 oktober 2011 inträffar något märkligt. Arbetsmarknadsnämnden har sitt ordinarie nämndsmöte och beslut ska fattas om avtalstecknande med migrationsverket. Nu gör Arbetsmarknadsnämnden avsteg från sin egen verksamhetsplan och istället för att översända förslaget till kommunfullmäktige, såsom nämnden skrev i sin verksamhetsplan, så avser man sända förslaget till Kommunstyrelsen istället. Nämnden skriver i sitt förslag till beslut (se bil. 2, 81§ Abetsmarknadsnämndens protokoll) ”Förslag till beslut: Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta att förnya överenskommelsen om mottagande av flyktingar och andra asylsökande samt översända förslaget på avtal till Kommunstyrelsen”. Redan här bryter Arbetsmarknadsnämnden mot kommunallagen 3 kap 9 § första stycket ”Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen”.
En icke enig Arbetsmarknadsnämnd fattade således följande beslut 2011-10-31 (Se bil. 2, 81§) ”Arbetsmarknadsnämnden beslutar att förnya överenskommelsen om mottagande av flyktingar och andra asylsökande enligt föreliggande förslag” och föreliggande förslag lyder ”Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta att förnya överenskommelsen om mottagande av flyktingar och andra asylsökande samt översända förslaget på avtal till Kommunstyrelsen

Men det mäkliga slutar inte här. När jag via e-post ställer frågan till Arbetsmarknadsförvaltningens förvaltningschef Cecilia Lejon när avtalet ska översändas till Kommunstyrelsen, enligt nämndens protokollförda beslut får jag ett häpnadsväckande svar: ”Eftersom arbetsmarknadsnämnden, enligt gällande reglemente, ska fullgöra kommunens uppgifter inom detta området ska frågan inte lyftas till kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige”!?!  (Se bil. 3, e-postkorrespondens mellan undertecknad samt förvaltningschef Cecilia Lejon)

 

Jag sammanfattar ärendet enligt följande

  1. Arbetsmarknadsnämnden skriver först i sin verksamhetsplan att ett avtalstecknande med Migrationsverket ska sändas till Kommunfullmäktige under hösten. Detta följer kommunallagen.
  2. Arbetsmarknadsnämnden beslutar på sitt sammanträde 2011-10-31 att frångå sin verksamhetsplan och istället översända förslaget på avtal till Kommunstyrelsen. Detta strider mot kommunallagen 3 kap 9 §
  3. Efter att Arbetsmarknadsnämnden tagit sitt beslut att överända förslaget till Kommunstyrelsen, så fattar förvaltningschef Cecilia Lejon det egenmäktiga beslutet att inte ens översända förslaget till Kommunstyrelsen (Se bil. 3), trots att nämndens beslut är ”glasklart”, nämndens protokoll är godkänt och justerat samt tillkännagivits på kommunens anslagstavla (2011-11-09)

Beslutet strider mot kommunallagen 3 kap 9 § första stycket som säger bl.a: ” Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen”.
Att teckna nytt avtal med Migrationsverket är av principiell beskaffenhet (Ref mål 4132-10) Kommunallagen är tydlig då den säger att ett sådant beslut endast får tas av Kommunfullmäktige.

Arbetsmarknadsnämndens beslut strider mot nämndens egen verksamhetsplan som säger att ett sådant beslut ska tas av Kommunfullmäktige och inte av Kommunstyrelsen.

Förvaltningschefens beslut, att inte enbart ignorera nämndens verksamhetsplan, utan även ignorera nämndens beslut som var att enbart sända ärendet till Kommunstyrelsen och på eget bevåg teckna avtal med Migrationsverket är nog det allvarligaste i detta lagvidriga beslut.

Med anledning av ovanstående text begär jag att Förvaltningsrätten upphäver Arbetsmarknadsnämndens beslut 2011-10-31, 81§.

 

_____________________________________
Per Klarberg

 

Per Klarberg
Xxxxxxxx X
xxx xx Xxxxxxxx
Tfn. 0734-42 27 55

 

 

 

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.