Reservation – Bygglov för moské vid Böckaregatan | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Reservation – Bygglov för moské vid Böckaregatan

Reservation

Samhällsbyggnadsnämnden 2017-03-07

  • 75 Ansökan om tidsbegränsat bygglov i 9 år för ändrad användning från lager till föreningslokal på fastigheten Gjutaren 6

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet att bevilja tidsbegränsat bygglov i 3 år till och med 2020-03-01.

Det hade inkommit många yttranden, både från rågrannar, fastighetsägare i området och boende i området, där många framförde en oro för den verksamhet som skulle bedrivas i Gjutaren 6. Anledningen var både rädsla för verksamheten, eventuellt sjunkande fastighetspriser och trafiksituationen.

Debatten i nämnden kom mest att handla om de som skulle bedriva verksamhet än om lämpligheten att ha en samlingslokal i Gjutaren 6. Av den debatten framgick det att, enligt mitt förmenande, inte alla kommunmedlemmar behandlas lika i detta ärende.

Sverigedemokraterna reserverar sig mot detta beslut, då vi anser att hänsyn inte tas till boende i området och att alla kommunmedlemmar inte behandlas lika.

 

Trelleborg 2017-03-07

För Sverigedemokraterna

Bengt Andersson