Sverigedemokraterna i Trelleborg | Sverigedemokraterna i Trelleborg | Sida 7

Sverigedemokraterna Trelleborg

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Trelleborg

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Anita Persson

Ordförande SD Trelleborg

Sverigedemokraterna
Kontinentgatan 2
231 42 Trelleborg
Tfn. 070-956 47 08
E-post: trelleborg@sd.se

 • Reservation avseende utredning avseende överträdelse av plan-bygglagen inom fastigheten Innerstaden 6:1

  Av per.klarberg den 2 maj, 2016
  0

  Reservation

  Samhällsbyggnadsnämnden 2016-05-02

  • 80 Utredning avseende överträdelse av plan-bygglagen inom fastigheten Innerstaden 6:1 – BMK-2015-1789 

  Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet att utge en byggsanktionsavgift på 534 479 kronor till Trafikverket, för påbörjad byggnation utan startbesked.

  Det måste vara allmänt känt att Pågatågstrafiken skulle komma till Trelleborg den 13 december 2015. Personal från Trelleborgs kommun, genom personal från Tekniska förvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen ingick då i projektgruppen för utbyggnad av Centralstationen. Här borde informerats om de tillstånd, som behövdes för utbyggnaden, vilket inte gjordes.

  När det uppdagades att bygglov behövdes för cykelskärmtaken, söktes detta den 4 september 2015 och startbesked beviljades den 13 november 2015, en onödigt lång handläggningstid enligt vår mening.

  Därför anser vi att ingen byggsanktionsavgift skall utges till Trafikverket, då de bara följt det som beslutades på projektmötena och handlat i god tro. Tekniska förvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen kan inte anses utan skuld till den överträdelse som blev resultatet.

  Detta är ju för övrigt ingen bra start på framtida samarbete av en ny ringväg.

  Trelleborg 2016-05-02

  För Sverigedemokraterna

  Bengt Andersson

  Bengt Andersson

   

   

   

 • Skammens dag i Trelleborg

  Av per.klarberg den 30 april, 2016
  0

  Den 26 april, en skammens dag i Trelleborg. En dag då kommuninvånarna vaknar upp och får veta att det är skillnad på folk och folk.

  På kommunfullmäktige den 25 april beslutade den styrande kvartetten att ensamkommande och flyktingar får kommunens ekonomiska stöd när de söker hyreslägenheter, kommunen går i borgen för dessa nyanlända.

  Våra egna unga och behövande får inte denna hjälpen, även om många hade efterfrågat det.

  Vi känner nog alla någon som fått avslag på en lägenhet om de inte kan ordna en borgenär, borgensåtagande är det inte många som ställer upp på.

  Kommunen kommer i fortsättningen att göra det för nyanlända, dock inte för våra egna.

  Det finns många som av olika anledningar inte kan stå för en hyresrätt men som klarar av att betala sin hyra, de får oftast ingen som vill åta sig borgen och blir då utan lägenhet.

  Att ge dessa nyanlända ännu en gräddfil in i samhället samtidigt som Kvartetten spottar på våra egna är skamligt, Kvartetten borde skämmas.

  Jag skäms över deras beteende och i dag är jag inte stolt över att vara trelleborgare.

  Helmuth Petersén, oppositionsråd (SD)

  Denna debattartikel publicerades i Trelleborgs Allehanda 2016-04-30

 • Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande angående försenade möten

  Av per.klarberg den 20 april, 2016
  0

  Idag på KSAU den 20 april var det dags igen, mötet började 25 minuter efter avsatt tid. Denna dagen stod 9 politiker och tjänstemän och väntade utanför kommunstyrelsens rum, detta har tyvärr blivit en vana.

  Gång på gång så startar inte möten i tid, allt på grund av att Kvartetten sitter och har förmöten.

  För en lekman är detta lätt, börja era förmöten tidigare eller lägg våra gemensamma möten senare. Svårare är det inte.

  Att en majoritet skall vänta på en minoritet är både respektlöst och nonchalant, som jag skrev tidigare händer det alltid numera.

  Att det händer någon gång är väl acceptabelt men när denna ovanan blivit en vana då är det inte ok.

  Jag har full förståelse om ni inte är överens i de olika frågorna men börja då era möten tidigare eller senarelägg våra möten.

  Jag vill ha svar på följande fråga:

  Är det tänkt att våra möten skall starta i tid i fortsättningen eller är detta respektlösa beteende tänkt att fortsätta?

   

  Helmuth Petersén

  Helmuth Petersén, oppositionsråd (SD)

   

 • Dags att skrota planerna på höghastighetsjärnväg

  Av per.klarberg den 6 april, 2016
  0

  Sverigedemokraterna gick nyligen som första – och hittills enda – riksdagsparti ut och klargjorde att vi anser att planerna på höghastighetsjärnväg (HSR) genom den så kallade Sverigeförhandlingen bör avbrytas. Nu väntar vi på att resten av partierna ska följa efter och att det går upp för dem vilken absurd investering detta är. Kostnaderna är helt enkelt inte försvarbara i ett glesbefolkat land som Sverige.

  När projektet lanserades var projektet beräknat till dryga 100 miljarder, vilket av många experter då rätteligen ansågs vara en glädjekalkyl. I dag handlar projekteringen om det tredubbla, uppemot 320 miljarder och då är ett antal nödvändiga tilläggsprojekt på tiotals miljarder inte medräknade. Detta ska sättas i relation till 2015 års utgifter för både utveckling och vidmakthållande av statens transportinfrastruktur på ca 40 miljarder. Som var och en rimligen förstår skulle HSR för överskådlig framtid bli ett svart hål i budgeten. Konjunkturinstitutet beräknar att staten behöver subventionera varje tågresa med 700-800 kronor.

  Man måste alltid fråga sig om anslag kan användas effektivare. HSR har glädjekalkyler till trots aldrig uppvisat någon anmärkningsvärd hög beräknad samhällsnytta. Det finns alltså andra alternativ som skulle ge skattebetalarna större avkastning, men som väljs bort till förmån för ett prestigeprojekt. Relativt modesta satsningar på våra stambanor skulle kunna frigöra utrymme för såväl gods som persontrafik. Ser man till människors resmönster är det också tydligt att resurserna snarast bör läggas på fungerande regiontrafik för arbetspendling. Vidare så är det av nödvändighet dags att satsa på det så eftersatta underhållet. Människor måste kunna lita på att tågen går i tid, annars väljer man andra färdsätt.

  Man får dock inte glömma att svensk infrastruktur är mer än bara tåg. Den överväldigande delen trafik sker på väg som är överlägsen vad gäller flexibilitet och nya tekniska lösningar. Miljövänliga och självkörande elbilar står för dörren, vilket i en snar framtid kommer innebära en revolution gällande vår syn på transporter. Men då får man inte låsa framtida generationer i gammal teknik.

  För Skånes vidkommande finns mycket som bör prioriteras framför HSR och som skulle kunna åstadkommas med en bråkdel av medlen. Det är en statlig angelägenhet att trafiken till och från Trelleborgs hamn fungerar så smidigt som möjligt, den nya ringvägen bör därför till 100 procent finansieras av svenska staten. Det är inte rimligt att Trelleborgs kommun (kommuninvånare) måste ingå borgen för Trelleborgs hamn AB:s låneförpliktelser, vars verksamhet har ett nationellt intresse för hela Sverige. Det är staten som bör ta ekonomiskt ansvar för utbyggnaden av Trelleborgs hamn genom att åta sig borgensåtagande för hamnutbyggnaden. Så bygger vi Sverige starkt!

  Per Klarberg (SD) riksdagsledamot, gruppledare i trafikutskottet
  Anita Persson (SD) ordförande SD Trelleborg

  Denna debattartikel publicerades i Trelleborgs Allehanda 2016-04-06

 • Motion ombesörj att kalkugnarna vid Östra Torp restaureras

  Av per.klarberg den 30 mars, 2016
  0

  Trelleborg 2016-03-28

  Motion till Trelleborgs kommunfullmäktige
  Ombesörj att kalkugnarna vid Östra Torp restaureras 

  I en motion till kommunfullmäktige 2013-01-04 föreslog jag att kommunfullmäktige skulle besluta att erbjuda ägaren samt ombesörja att kalkugnarna vid Östra Torp kalkades vita igen.

  Jag motiverade mitt förslag med att det i närheten av Östra Torp finns ett flertal gamla kalkugnar. Sammanlagt finns tio ugnar bevarade, de flesta av dessa är av s.k. kupoltyp. Efter det att man upphörde med kalkbränningen på 1950- talet började kalkugnarna, p.g.a. eftersatt underhåll, förfalla. År 1993 sattes en omfattande restaurering igång, kalkugnarna befann sig då i bedrövligt skick. Vissa av kalkugnarna var delvis raserade och kolhusen nerrivna. Samtliga kalkugnar återställdes till sitt ursprungliga skick med samma material och hantverksmetoder som användes när byggnaderna uppfördes. Ingen modern färg kan ge det skimmer som lyser från en nykalkad ugn/vägg.

  När min motion behandlades av kommunfullmäktige 2013-04-22 så berättade jag i mitt anförande att kalkugnarna var i mycket dåligt skick. De förut så vita och vackra ugnarna var näst intill helt bruna/gråa och såg ut som Per-Albin värnen från andra världskriget. Det var ingen vacker syn som mötte turisterna vid ett av kommunens främsta utflyktsmål.

  Idag, dvs. tre år senare, har kalkugnarna förfallit än mer. Även den höga industribyggnaden i anslutning till kalkugnarna är i bedrövligt skick.

  Dessvärre föll inte min motion dåvarande alliansstyret i smaken. Man ansåg förvisso att ”Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av alla”, men något eget ansvar ville alliansstyret inte veta av. Alliansstyret besvarade motionen med att ”Det ankommer på Riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen att vidta åtgärder för att skydda och vårda en fornlämning.”. Alliansstyret var totalt ointresserade av att värna om vårt kulturarv och istället la man allt fokus på olika drömprojekt och nya skrytbyggen, så som sjöstaden och nya anläggningen för rättspsykiatriskt centrum.

  Anledningen till att jag åter igen skriver en motion, om att restaurera kalkugnarna, är att jag blir bestört över att se hur en del av vårt vackra kulturarv tillåts förfalla. Jag hoppas att kvartetten har en annan syn på att bevara vårt kulturarv än vad dåvarande alliansstyret hade.

  Med anledning av ovanstående föreslår jag kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen, servicenämnden eller kulturnämnden i uppdrag 

  • Att initialt ansöka om bidrag för restaurering av kalkugnarna hos länsstyrelsen som i sin tur har möjlighet att äska medel hos Riksantikvarieämbetet.
  • Till ansökan ska bifogas en särskilt upprättad vårdplan för hur arbetet ska gå till.

   

  ___________________________________

  Per Klarberg, ledamot kommunfullmäktige