Sverigedemokraterna i Trelleborg | Sverigedemokraterna i Trelleborg | Sida 110

Sverigedemokraterna Trelleborg

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Trelleborg

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Anita Persson

Ordförande SD Trelleborg

Sverigedemokraterna
Kontinentgatan 2
231 42 Trelleborg
Tfn. 070-956 47 08
E-post: trelleborg@sd.se

 • Trelleborg 2007-04-10

  Av Admin den 10 april, 2007
  0
  0

  Trelleborg 2007-04-10

  Interpellation till Skolnämndens ordförande Bengt Gunnarsson

  I en motion som Sverigedemokraterna skrev 2003 ville vi att skolan skulle upplysa eleverna om kommunismens brott mot mänskligheten.

  Dåvarande skolnämnden skrev bl.a. i sitt svar till motionen: Att genomföra en särskild upplysningskampanj i Trelleborgs skolor anser nämnden vara att ”slå in öppna dörrar”?? Sven Lindkvist (s) var på den tiden ordföranden i den då verklighetsfrånvarande skolnämnden. Du, Bengt Gunnarsson, är skolnämndens ordförande idag, och var fullmäktigeledamot när omröstningen skedde. Då, 2003, röstade Du mot motionen.

  Nu ser vi resultatet. Många förvirrade ungdomar springer omkring på stan, med röda stjärnan, ung vänster, Lenin, Stalin, Che Guevara osv. på sina tröjor.

  ”Att genomföra en särskild upplysningskampanj i Trelleborgs skolor anser nämnden vara att slå in öppna dörrar” var dåvarande nämndens svar.

  Jag har bott i Trelleborgs kommun i 15år, och jag har aldrig någonsin stött på någon högerextrem/nazistisk/nynazistisk person här. Men där emot möter jag dagligen de som är lika dåraktiga, dvs kommunisterna. De som klistrar sina budskap på elskåp, går omkring med sina t-shirts, hyllar Stalin/Lenin och kommunismen i allmänhet och som tycker att kommunism är en ”gullig ideologi”. Che Guevara, Mao, Stalin och andra massmördare pryder tyvärr många av våra ungdomars bröst idag.

  Mina frågor till dig, Bengt Gunnarsson, med anledning av ovanstående text är:

  • Anser du fortfarande att det inte behövs någon upplysningskampanj i våra skolor om kommunismens brott mot mänskligheten?

  • Anser du att den undervisning om kommunism som sker idag är fullt tillräcklig?

  • Om svar ”Ja” på föregående fråga, hur förklarar du då förekomsten av ungdomar som går omkring och hyllar massmördare?

  • Om en elev skulle uppenbara sig på en skola med Adolf Hitler tryckt på tröjan sätts omedelbara åtgärder in från skolledningens sida, och detta är bra. Men varför sätts inte samma åtgärder in mot elever som uppenbarar sig med likvärdiga massmördare tryckta på sina tröjor?

  Per Klarberg, ledamot i kommunfullmäktige samt skolnämnden

 • Förteckning över uppdragen för Sd Trelleborg

  Av Admin den 3 april, 2007
  0
  0

  Kommunalpolitiska uppdrag

  Styrelser & Nämnder

  Kommunstyrelsen
  Ledamot samt Oppositionsråd Helmuth Petersén 
  Ledamot samt politisk sekreterare Per Klarberg
  Ersättare Jan Larsson
  Ersättare Anita Persson

  Arbetsmarknadsnämnden
  Ledamot Helmuth Petersén
  Ledamot Per Klarberg
  Ersättare Anita Persson
  Ersättare Sebastian Petersén

  Bildningsnämnden
  Ledamot Leif Roos
  Ledamot Håkan Lerstorp
  Ersättare Håkan Bercic
  Ersättare Tomas Olsson

  Samhällsbyggnadsnämnden
  Ledamot Tommy Hedin
  Ledamot Jan Larsson
  Ersättare Ken Karlsson
  Ersättare Mattias Holst

  Servicenämnden
  Ledamot Jan Larsson
  Ledamot Per Klarberg
  Ersättare Leif Roos
  Ersättare Mathias Andersson

  Socialnämnden
  Ledamot Anita Persson
  Ledamot Helmuth Petersén
  Ersättare Anita Dewar
  Ersättare Sebastian Petersén

  Tekniska nämnden
  Ledamot Bengt Andersson
  Ledamot Lars Ekström
  Ersättare Leif Roos
  Ersättare Jan Larsson

  Kulturnämnden
  Ledamot Anita Dewar
  Ersättare Anita Persson

  Fritidsnämnden
  Ledamot Mattias Frithiof
  Ersättare Nathalie Tangen

  Valnämnden
  Ledamot Per Klarberg
  Ersättare Helmuth Petersén

  Revisionen
  Ledamot samt 2:e vice ordförande Gunilla Sjölin
  Ledamot Manne Olsson

  Valberedningen
  Ledamot Jan Larsson
  Ersättare Helmuth Petersén

  Hälso och trygghetsrådet
  Ledamot Helmuth Petersén

  Arvodesberedningen
  Ledamot Leif Roos
  Ersättare Helmuth Petersén

  Kommunförbundet Skåne
  Ombud Per Klarberg
  Ersättare Helmuth Petersén

  Kommunfullmäktige
  Ledamot Per Klarberg
  Ledamot Leif Roos
  Ledamot Helmuth Petersén
  Ledamot samt gruppledare Jan Larsson
  Ledamot Anita Persson
  Ledamot Ken Karlsson
  Ledamot Tommy Hedin
  Ersättare Anita Dewar
  Ersättare Mattias Holst
  Ersättare Åke Persson

  Nämndemän tingsrätten
  Bengt Andersson
  Johnny Svensson
  Ken Karlsson

  Kommunala bolag

  Östersjöterminalen AB
  Ledamot Anita Persson
  Ersättare Per Klarberg

  AB Trelleborgshem
  Ledamot Anita Persson
  Ersättare Per Klarberg

  Trelleborgs Fjärrvärme AB
  Ledamot Leif Roos
  Ersättare Jan Larsson

  Trelleborgs Bredbands AB
  Ledamot Anita Persson
  Ersättare Håkan Bercic

  Trelleborgs Energi AB
  Ledamot Jimmy Ryberg
  Ersättare Leif Roos

  Trelleborgs Hamn AB
  Ersättare Per Klarberg

  Beredningen för offentlig utsmyckning
  Ledamot Leif Roos 

  Partiinterna uppdrag

  Styrelsen
  Ordförande Anita Persson
  V. ordförande Tommy Hedin
  Sekreterare Per Klarberg
  Kassör Anita Dewar
  Ledamot Ken Karlsson
  Ledamot Mattias Holst
  Ledamot Sonja Persson
  Ersättare Elsa Olsson
  Ersättare Gärda Andersson

  Revisorer
  Ordinarie Gunilla Sjölin

 • Av Admin den 2 april, 2007
  0
  0

  Förslag till lösning av Trelleborgs logistikproblem, vad gäller :
  a. Pågatågstrafiken.
  b. Ringvägen.
  c. Ombyggnad av E6 / E22 an.

  a. Pågatågstrafiken.

  Lägg dubbla spår mellan Vemmerlöv och f.d. centralstationen.
  Använd den gamla stationsbyggnaden (7), som ändhållplats.
  Skapa ett res-centrum norr om centralstationen.
  Bygg ett pendlargarage, nordost om stationsbyggnaden, där det idag ligger byggnader och asfaltplan.
  Flytta busshållplatsen, som idag ligger norr om stadsparken, ner till f.d. centralstationen med placering norr om stationsbyggnaden.
  Lämpligen bör även Taxi placeras i närheten.
  Lägg en pågatågshållplats (6), nordost om Knäckekärr, söder om Nytorp, med pendlarparkering, både norr och söder om järnvägen.
  Bygg av-och påfart från ringvägen till pågatågshållplatsen.

  b. Ringvägen.

  Ringvägen skall vara motortrafikled, typ 2+1 väg, med mittelvire.
  Österifrån börjas med en cirkulationsplats (5) i korsningen väg 9 och vägen som leder till Dalabadet i söder och industriområde Nio E mot norr.
  Led vägen norrut till vägen mellan Trelleborg och Dalköpinge, här placeras en cirkulationsplats (4). Vidare söder om Mellanköpinge, parallellt med järnvägen, fram till vägen mellan Kyrkoköpinge och Gylle, här anlägges en planfri korsning med med av-och påfarter.
  Vidare går ringvägen nordväst parallellt med järnvägen, fram till den föreslagna pågatågsstationen, här göres av-och påfarter, och vidare fram till en cirkulationsplats (3), där järnvägen korsar väg 108.
  Cirkulationsplatsen (3) placeras under järnvägen, med förgreningar till väg 108 i norr och söder.
  Efter cirkulationsplatsen (3) går ringvägen rakt mot väster, norr om Rämpegården mellan gravhögarna söder om Björnshög norr om Tågarp,

  Sid. 2/3
  passerar norr om V Tommarp. Vägen mellan V Tommarp och Hammarlöv passeras med en planfri korsning.
  Ringvägen går vidare västerut fram till en cirkulationsplats (2) vid korsningen, Snarringe och vägen mellan V Tommarp och Skegrie.
  Efter cirkulationsplatsen (2) går ringvägen norr om Dalhem och söder om Gränsbro fram till en planfri korsning (1) med av-och påfarter till väg E6 / E22, söder om Skegrie- dösen.
  Nordväster om den planfria korsningen (1) görs en ny väg fram till vägen mellan Skegrie och Räng, med anslutning ca. 200 meter öster om Assartorp. Befintlig väg mot Skegrie tages bort.
  Vid dragning av motorvägen norrut mot Malmö, skall båda motorvägsbanorna dragas väster om stendösen, som ligger sydväst om Skegrie kyrka.

  c. Ombyggnad av E6 / E22.

  Travemünde-allén breddas och fortsätter med sin sträckning västerut förbi nuvarande trafikljuskorset, söder om Slussgatan där vägen leder ner till Fiskehamnen och Bilimporten, fram parallellt norr om Sideline och Maxi, med anslutning till nuvarande väg 9, 200 meter innan västra korset, som bygges om till cirkulationsplats (9). Vägen kan lämpligen läggas 1 meter under nuvarande marknivå.
  Den befintliga vägen, öster om anslutningen in mot centrum, tages bort fram till Östersjögatan, Östersjögatans södra del göres till vändplats.
  Väg 108 och Strandgatans västra förlängning, väg 9, kopplas till Travemünde-allén med en cirkulationsplats (8), i höjd med Östersjögatan.
  Efter västra cirkulationsplatsen (9), fortsätter väg E6 / E22 som motortrafikled, med 2 vägbanor i båda riktningarna, med avskiljarvire mellan väghalvorna.
  Motortrafikleden fortsätter mot Malmö med två filer, fram till en ny planfri korsning (10), med av-och påfarter till Skåre och Hedvägens förlängning, där idag transformator och f.d Maglarps-bullen är belägen.
  Den nya korsningen består av ny väg från Skåre med dragning från Sjöhult söder om Maglarps nya kyrka ( rivningsaktuell ) och fram till korsningen vid f.d. Maglarpsbullen.
  Den gamla vägen från Skåre stoppas vid södra Albäck och göres till vändplats.
  Efter korsningen med E6 / E22, går den nya vägen från Skåre österut med anslutning till Hedvägens förlängning norr om Pergo.

  Sid 3/3
  Vid cirkulationsplatsen (12), sydväst om Prästahejdan, göres en koppling med Tommarpsvägen norr om Optimera. Tommarpsvägens anslutning till Hedvägen stoppas och göres till vändplats.
  Efter den planfria korsningen (10) vid f.d. Maglarps-bullen fortsätter E6 / E22 norrut för att anslutas till ringvägen med den planfria korsningen (1) söder om Skegrie. Efter den planfria korsningen (1) fortsätter E6 / E22 som motorväg mot Malmö.
  Sydost om den planfria korsningen (1), söder om Skegrie, bör truck-center (11) anläggas, truck-centrat skall ha s.k. Tysklandskvalitet.

  Till förslaget bör en speciell utredning göras för dragning av gång-cykel-moped (GCM)-vägar.

  ______________________________________________________________________________________________

  Trelleborg 2007-01-09.

  Motion till Trelleborgs kommunfullmäktige

  Angående kommunpolitikernas arvoden och ersättningar.

  På grund av arvodesnämndens tillvägagångssätt, i samband med bestämmelser om arvoden och ersättningar till kommunpolitikerna, vill jag härmed föreslå följande:
  Det är direkt olämpligt att politiker skall fatta beslut om sina egna arvoden, det visar det senast lagda arvodesförslaget.
  Hälften av de representerade arvodesledamöterna var i jävsituation.
  Därför föreslår vi att arvodesnämnden inte skall bestå av invalda politiker, utan den skall bestå av särskilt utvalda politiskt oberoende ledamöter.

  Förslagsvis skall den politiskt oberoende arvodesnämnden bestå av representanter från kommunen, privata sektorn och fackliga representanter. Dessa kan på ett helt annat sätt bedöma rimligheten på nivåerna för de förtroendevalda kommunpolitikerna.
  Lämpligt är att även utforma en kravprofil för tjänster som skall tillträdas av politiker med ledande uppdrag.
  För att ta fram ett förslag till utformning av en oberoende arvodesberedning, föreslås:
  att omgående tillsätta en grupp, som tar fram en lämplig sammansättning av en politiskt oberoende arvodesberedningsgrupp.
  Mot bakgrund av ovanstående, yrkar jag att motionen bifalles.

  Leif Roos
  Ledamot i kommunfullmäktige samt arvodesberedningsgruppen för Sverigedemokraterna i Trelleborg.

 • Trelleborg 2007-03-20

  Av Admin den 2 april, 2007
  0
  0

  Trelleborg 2007-03-20

  Interpellation till Skolnämndens ordförande Bengt Gunnarsson

  På skolnämndens sammanträde 2007-03-20 vägrade förvaltningschefen Barbro Melander att svara på mina frågor ang. ”Åtgärdsplan 3 för Trelleborgs Grundskolor”.
  Att skolförvaltningschefen vägrar svara på direkta frågor som ställs av en ledamot i skolnämnden är i princip ett tjänstefel.

  Min fråga till Dig Bengt Gunnarsson är:

  • Vilka åtgärder tänker Du som nämndsordförande sätta in, så att förvaltningschefen fortsättningsvis svarar på de frågor som ställs till henne av en ledamot?

  En reprimand till förvaltningschefen vore nog lämpligt….

  Per Klarberg, ledamot i kommunfullmäktige samt skolnämnden

 • Trelleborg 2007-03-20

  Av Admin den 2 april, 2007
  0
  0

  Trelleborg 2007-03-20

  Interpellation till Skolnämndens ordförande Bengt Gunnarsson

  På skolnämndens sammanträde 2007-03-20 vägrade förvaltningschefen Barbro Melander att svara på mina frågor ang. ”Åtgärdsplan 3 för Trelleborgs Grundskolor”.
  Nu får Du istället, som Skolnämndens ordförande, uppgiften att svara på de frågor som Barbro Melander vägrade svara på och vad hon egentligen menar i sin åtgärdsplan. Lycka till.

  1. På sidan 12 i ”Åtgärdsplan 3 för Trelleborgs Grundskolor” står följande att läsa: ”I kommunalvalet september 2006 fick Sverigedemokraterna många röster i Trelleborg och vilka konsekvenser det kommer att få för kommunen är svårt att säga i nuläget.”

  -Vad menas med ovanstående text och vilka är de ev. konsekvenser som befaras?

  2. På sidan 12 i ”Åtgärdsplan 3 för Trelleborgs Grundskolor” står följande att läsa: ”Det är nu extra viktigt att värdegrundsarbetet står högt på agendan i skolan eftersom det trots allt är föräldrar till våra elever som visat sitt missnöje med dagens invandrarpolitik och därför sympatiserar med Sverigedemokraterna.”

  -Vad menas med ovanstående text? Menar förvaltningschefen att elever som har föräldrar som sympatiserar med Sverigedemokraterna inte har samma värdegrund som övriga elever?

  Per Klarberg, ledamot i kommunfullmäktige samt skolnämnden