Motion till KF: Utrusta kommunens skolskjutsar med artificiell förarassistans | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Motion till KF: Utrusta kommunens skolskjutsar med artificiell förarassistans

2017-03-23

Motion till kommunfullmäktige

Utrusta kommunens skolskjutsar med artificiell förarassistans!

Den viktigaste trafikfrågan just nu är barnen. Barnen är vår framtid och det käraste vi har. Samtidigt är de en av de mest utsatta grupperna i trafiken. Såväl fordon som infrastruktur är utformade för vuxna personers fysiska och kognitiva förmågor. Samma vuxenperspektiv har också dominerat trafiksäkerhetsarbetet. De små fordonen och stora vägarna har prioriterats på bekostnad av kollektivtrafiken och oskyddade trafikanter. Men nu säger trafikforskarna att man måste lägga fokus på oskyddade trafikanter för att komma vidare med nollvisionen. Hit hör i högsta grad våra barn!

Ett barn som dör i trafiken vid eller på väg till sin skola är en tragedi för hela lokalsamhället. Även lindrigare trafikolyckor och olyckstillbud sätter skräck i föräldrarna, som leder till vantrivsel och missnöje med närmiljön och den lokala trafiksäkerheten. I förlängningen drabbar detta inte bara barnen och föräldrarna utan också områdets rykte och attraktivitet.

Det finns två sätt att öka säkerheten för skoltrafiken. Det ena är att skapa säkrare skolvägar, det andra att skapa säkrare skolfordon. Båda åtgärderna är lika viktiga, men på fordonssidan går just nu utvecklingen i rasande takt. I och med utvecklingen av tekniken för framtidens självkörande fordon har det kommit IT-baserade säkerhetssystem som varnar förarna för potentiellt trafikfarliga situationer som de själva inte kan se. Systemen varnar inte bara för kollisionsrisk med andra fordon, utan även för kollisionsrisk med fotgängare och cyklister. På så sätt ökar säkerheten både för dem som sitter i fordonen och dem som går eller cyklar i deras omedelbara närhet. Således är tekniken extra viktig för skolskjutsarna, då dessa fordon transporterar barn och ofta kör på vägar där barnen cyklar och går.

Tekniken kallas för artificiell förarassistans och har redan provats med framgång av färdtjänstfordon i Region Kronoberg. Där ställer man nu upphandlingskrav på att trafikoperatörerna installerar system för artificiell förarassistans i alla fordon som utför samhällsbetalda resor i regionen. Detta krav specificerar att systemen ska varna förarna för kollisionsrisk med såväl framförvarande fordon som oskyddad trafikant.

I Trelleborg har vi fördelen att kommunen själva äger sina skolbussar. Vi behöver alltså inte invänta nästa upphandling av samhällsbetalda resor för att skolresorna ska få nytta av den nya säkerhetstekniken.

Vi yrkar

  • Att kommunfullmäktige uppdrar till bildningsnämnden att utrusta skolbussarna med system för artificiell förarassistans.

 

Per Klarberg  och Mathias Andersson, ledamöter i Trelleborgs kommunfulmäktige