Dags att skrota planerna på höghastighetsjärnväg | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Dags att skrota planerna på höghastighetsjärnväg

Sverigedemokraterna gick nyligen som första – och hittills enda – riksdagsparti ut och klargjorde att vi anser att planerna på höghastighetsjärnväg (HSR) genom den så kallade Sverigeförhandlingen bör avbrytas. Nu väntar vi på att resten av partierna ska följa efter och att det går upp för dem vilken absurd investering detta är. Kostnaderna är helt enkelt inte försvarbara i ett glesbefolkat land som Sverige.

När projektet lanserades var projektet beräknat till dryga 100 miljarder, vilket av många experter då rätteligen ansågs vara en glädjekalkyl. I dag handlar projekteringen om det tredubbla, uppemot 320 miljarder och då är ett antal nödvändiga tilläggsprojekt på tiotals miljarder inte medräknade. Detta ska sättas i relation till 2015 års utgifter för både utveckling och vidmakthållande av statens transportinfrastruktur på ca 40 miljarder. Som var och en rimligen förstår skulle HSR för överskådlig framtid bli ett svart hål i budgeten. Konjunkturinstitutet beräknar att staten behöver subventionera varje tågresa med 700-800 kronor.

Man måste alltid fråga sig om anslag kan användas effektivare. HSR har glädjekalkyler till trots aldrig uppvisat någon anmärkningsvärd hög beräknad samhällsnytta. Det finns alltså andra alternativ som skulle ge skattebetalarna större avkastning, men som väljs bort till förmån för ett prestigeprojekt. Relativt modesta satsningar på våra stambanor skulle kunna frigöra utrymme för såväl gods som persontrafik. Ser man till människors resmönster är det också tydligt att resurserna snarast bör läggas på fungerande regiontrafik för arbetspendling. Vidare så är det av nödvändighet dags att satsa på det så eftersatta underhållet. Människor måste kunna lita på att tågen går i tid, annars väljer man andra färdsätt.

Man får dock inte glömma att svensk infrastruktur är mer än bara tåg. Den överväldigande delen trafik sker på väg som är överlägsen vad gäller flexibilitet och nya tekniska lösningar. Miljövänliga och självkörande elbilar står för dörren, vilket i en snar framtid kommer innebära en revolution gällande vår syn på transporter. Men då får man inte låsa framtida generationer i gammal teknik.

För Skånes vidkommande finns mycket som bör prioriteras framför HSR och som skulle kunna åstadkommas med en bråkdel av medlen. Det är en statlig angelägenhet att trafiken till och från Trelleborgs hamn fungerar så smidigt som möjligt, den nya ringvägen bör därför till 100 procent finansieras av svenska staten. Det är inte rimligt att Trelleborgs kommun (kommuninvånare) måste ingå borgen för Trelleborgs hamn AB:s låneförpliktelser, vars verksamhet har ett nationellt intresse för hela Sverige. Det är staten som bör ta ekonomiskt ansvar för utbyggnaden av Trelleborgs hamn genom att åta sig borgensåtagande för hamnutbyggnaden. Så bygger vi Sverige starkt!

Per Klarberg (SD) riksdagsledamot, gruppledare i trafikutskottet
Anita Persson (SD) ordförande SD Trelleborg

Denna debattartikel publicerades i Trelleborgs Allehanda 2016-04-06